THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Stent phủ thuốc có an toàn hơn Stent kim loại không?
[ Cập nhật vào ngày (10/07/2019) ]


Nguồn: Piccolo R et al. Drug-eluting or bare-metal stents for percutaneous coronary intervention: A systematic review and individual patient data meta-analysis of randomised clinical trials. Lancet 2019 May 2; [e-pub]. (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30474-X) Jensen LO and Christiansen EH. Are drug-eluting stents safer than bare-metal stents? Lancet 2019 May 2; [e-pub]. (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31000-1)

Người dịch: Khoa TM-CT.  Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích