Cơ cấu tổ chức

 

 

NHÂN SỰ BỆNH VIỆN

(Cập nhật đến Tháng 09/2018)

Phân loại cán bộ - công chức
Tổng số 
Biên chế
Hợp đồng
a) Tổng số Y
82
67
15
- Thạc sĩ Y khoa
7
7
 
- Chuyên khoa II
5
5  
- Chuyên khoa I
29
27
2
- Bác sĩ
41
28
13
b) Tổng số Dược
21
17
4
- Chuyên khoa I
1
1
 
- Dược sĩ Đại học
5
4
1
- Dược sĩ Trung học/KTV dược TH
15
12
3
c) Tổng số Điều dưỡng
152
117
35
- Thạc sĩ/Tiến sĩ 2 2  
- Đại học Điều dưỡng
32
22
10
- Cao đẳng Điều dưỡng
10
 
10
- Trung học Điều dưỡng
107
92
15
- Sơ học Điều dưỡng
1
1
 
d) Tổng số Kỹ thuật viên Y 25 14 11
- Đại học 7 3 4
- Cao Đẳng 2   2
- Trung học 16 11 5
e) Tổng số Hộ lý/Y công do BV quản lý 18   18
f) Tổng số các cán bộ khác 36 19 17
- Thạc sĩ/Tiến sĩ 1 1  
- Đại học 19 15 4
- Trung học 5 1 4
- Sơ học 11 2 9
TỔNG CỘNG (a+b+c+d+e+f) 334 234 100

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích