PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH

Điện thoại: 02963.954.832
Email: bvtm@angiang.gov.vn

 


Phòng Tổ chức-Hành chính là Phòng ghép giữa hai Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính quản trị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức và hành chính trong Bệnh viện.

Tập thể phòng Tổ chức - Hành chánh

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

Tổng số viên chức 20 gồm:

       - Trưởng phòng: 01

       - Phó Trưởng phòng:01

       - NV. Văn phòng: 06

       - Bảo trì: 04

       - Bảo vệ: 06

       - Tài xế: 02

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
ThS. THÁI ĐỨC THUẬN PHONG

PHÓ PHÒNG
CN. MAI MINH TÂM

 

 

A./ NHIỆM VỤ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc  xem xét, giải quyết.

B./TỔ CHỨC:

* Các bộ phận:
a. Quản lý  nhân lực – Lao động tiền lương - Quản lý hồ sơ nhân lực
       - Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.
       - Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

b. Đào tạo cán bộ:    

       - Quy hoạch cán bộ - Kế hoạch đào tạo.

c. Bảo vệ chính trị nội bộ

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

A./ NHIỆM VỤ:

1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện.

7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

8. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

14. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

B./ TỔ CHỨC:

*/Các bộ phận:

a. Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

b. Tiếp khách.

c. Cung ứng vật tư thông dụng.

d. Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

e. Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.

g. Bảo vệ trật tự trị an ninh./.