PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại: 02963.954.835


Phòng Điều dưỡng thành lập theo Quyết định số 21/SYT/TC-ĐT ngày 12/10/1995 của Sở Y Tế An Giang và Quyết định số 48 của Trung tâm Tim mạch An Giang ngày 08/11/1995.

Tập thể Phòng Điều dưỡng

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

* Phòng Điều dưỡng do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập.
       - Tổng số nhân sự: 05 (trong đó:  02 thạc sĩ, 02 CNĐD, 01 HSTH)
       - Trưởng phòng: ThS. Thái Đức Thuận Phong  
       - Phó Trưởng phòng: ThS. Phan Thanh Hải
       - Phó Trưởng phòng: CNĐD. Nguyễn Văn Thà 

BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG
ThS.Thái Đức Thuận Phong
P.TRƯỞNG PHÒNG
CNĐD. Nguyễn Văn Thà

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
h) Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

III.ẢNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG:

Thi thực hành Kỹ thuật tiêm bắp   Thi thực hành kỹ thuật thông tiểu

             Thi thực hành kỹ thuật đặt thông nuôi ăn          CNĐD Cao Bích Tuyền Sở Y tế chấm thi thực hành

 

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích