NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023

KỶ YẾU BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (29/12/2023) ]


Năm 2023, Bệnh viện Tim mạch An Giang có 29 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.
Tập tin đính kèm

     2002_0.MUC-LUC.pdf
     2003_1.KS-bien-co-tim-mach-o-BN-THA-cap-cuu-khan-truong-nhap-KCC-BVTMAG-.pdf
     2004_2.KS-tinh-trang-BN-nang-uu-tien-1-va-uu-tien-2-nhap-KCC-BVTMAG.pdf
     2005_3.KS-hinh-anh-ton-thuong-nao-tren-CT,-vi-tri-dong-mach-ton-thuong-tren-CTA-va-moi-lien-quan-voi-lam-sang-cua-BN-dot-quy-thieu-mau-nao-cap-BVTMAG.pdf
     2006_4.KS-su-dung-SGLT-2i-tren-BN-suy-tim-cap-giai-doan-on-dinh-tai-khoa-Hoi-suc-tich-cuc-BVTMAG-.pdf
     2007_5.Ket-qua-DT-bang-bong-doi-xung-DMC-tren-BN-soc-tim-tai-BVTMAG.pdf
     2008_6.Danh-gia-BN-suy-tim-cap-theo-phan-giai-doan-scai-shock-tai-khoa-HSTC&CD-BVTMAG.pdf
     2009_7.KS-ton-thuong-than-cap-o-BN-dieu-tri-tai-khoa--HSTC&CD-BVTMAG.pdf
     2010_8.NC-tinh-trang-nhiem-khuan-catheter-tinh-mach-trung-tam-tai-khoa--HSTC&CD-BVTMAG.pdf
     2011_9.Sang-kien-Ung-dung-quy-trinh-ky-thuat-cham-soc-rang-mieng-dac-biet-bang-ban-chai-bot-bien-tai-khoa-HSTC&CD-BVTMAG.pdf
     2012_10.NC-ket-qua-du-phong-dot-quy-bang-NOAC-o-BN-rung-nhi-khong-do-benh-van-tim-tai-khoa-LNT-BVTMAG..pdf
     2013_11.KS-dac-diem-cac-dang-kieu-hinh-suy-tim-phan-suat-tong-mau-bao-ton-tai--BVTMAG.pdf
     2014_12.Danh-gia-hieu-qua-Chuong-trinh-quan-ly-nguoi-benh-suy-tim-ngoai-tru-tai-khoa-TMLH--BVTMAG.pdf
     2015_13.KS-sat-su-dung-thuoc-trong-dieu-tri-suy-tim-EF-giam-tai--BVTMAG.pdf
     2016_14.Ket-qua-dieu-tri-BN-hoi-chung-mach-vanh-cap-co-dai-thao-duong-type-2--su-dung-SGLT2--tai--BVTMAG.pdf
     2017_15.NC-dieu-tri-khang-dong-o-BN-hoi-chung-mach-vanh-cap-duoc-can-thiep-mach-vanh-qua-da-co-rung-nhi..pdf
     2018_16.Danh-gia-thuc-trang-ghi-chep-ho-so-benh-an-cua-DD-tai-cac-khoa-lam-sang--BVTMAG.pdf
     2019_17.KS-thuc-trang-su-dung-DAPT-trong-nam-dau-tren-benh-nhan-sau-can-thiep-dong-mach-vanh-tai--BVTMAG.pdf
     2020_18.Nghien-cuu-suy-giam-nhanh-ben-trong-can-thiep-cho-chia-doi-dong-mach-vanh-tai--BVTMAG.pdf
     2021_19.Dac-diem-lam-sang-va-ket-cuc-benh-van-tim-tai-Khoa-Phau-thuat--Gay-me-hoi-suc,BVTMAG.pdf
     2022_20.Buoc-dau-danh-gia-ket-qua-phau-thuat-tim-ho-tai--BVTMAG.pdf
     2023_21.KS-dac-diem-hinh-anh-dong-mach-vanh-tren-cat-lop-vi-tinh-128-day-tai--BVTMAG.pdf
     2024_22.KS-ket-qua-cua-tu-van-nhom-BN-hoi-chung-mach-vanh-man-dang-dieu-tri-ngoai-tru-tai-khoa-Kham-Benh,-BVTMAG.pdf
     2025_23.KS-muc-do-tuan-thu-su-dung-insulin-dang-but-tiem-o-BN-DTD-type-2-dieu-tri-ngoai-tru-.pdf
     2026_24.KS-su-phan-bo-va-de-khang-khang-sinh-cua-cac-vi-khuan-thuong-gap-o-BN-nhiem-khuan-tai--BVTMAG.pdf
     2027_25.Danh-gia-cong-tac-cham-soc-cua-DD-tren-BN-dot-quy-nhoi-mau-nao-cap-trong-4,5-gio-duoc-dieu-tri-tieu-soi-huyet-tai-KCC--BVTMAG.pdf
     2028_26.KS-tinh-hinh-nhiem-khuan-BV-o-NB-co-ket-qua-cay-vi-sinh-duong-tinh-tai--BVTMAG.pdf
     2029_27.Danh-gia-NC-tim-mach---than-o-doi-tuong-khoe-manh-den-kham-va-tam-soat-tai-KKB--BVTMAG.pdf
     2030_28.Danh-gia-hieu-qua-ap-dung-phieu-TTTTDT-tai--BVTMAG.pdf
     2031_29.Sang-kien-Ung-dung-CNTT-trong-hen-kham-ngoai-tru-de-nang-cao-chat-luong-kham-va-dieu-tri.pdf

BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG
Tìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

tiện íchTIN TỨC & SỰ KIỆN


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO