thông báo (NĂM 2020-ĐỢT 2)

Thông báo 585 về việc phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2021) ]


Thông báo 585/TB-BVTM ký ngày 27/7/2020 của Bệnh viện Tim mạch về việc phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19
Bệnh viện Tim mạch An Giang
Đơn vị trực thuộc

tiện ích