thông báo (NĂM 2020-ĐỢT 2)

Thông báo 586 về việc ra vào Bệnh viện trong thời gian dịch bệnh Covid-19
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2021) ]


Thông báo 586/TB-BVTM-TCHC ký ngày 27/7/2020 của Phòng Tổ chức - Hành chánh, Bệnh viện Tim mạch An Giang về việc ra vào Bệnh viện trong thời gian dịch bệnh Covid-19
Bệnh viện Tim mạch An Giang
Đơn vị trực thuộc

tiện ích