thông báo (NĂM 2020-ĐỢT 2)

Thông báo 625 về việc phân luồng ra vào Bệnh viện trong thời gian dịch bệnh Covid-19
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2021) ]


Thông báo 625/TB-BVTM của Bệnh viện Tim mạch An Giang ngày 06/08/2020 về việc phân luồng ra vào Bệnh viện trong thời gian dịch bệnh Covid-19
Bệnh viện Tim mạch An Giang
Đơn vị trực thuộc

tiện ích