KẾ HOẠCH (NĂM 2021)

Kế hoạch 663 triển khai ứng dụng kết nối trực tuyến để họp, giao ban, hội chẩn, đào tạo liên tục trong tình hình dịch bệnh COVID-19
[ Cập nhật vào ngày (25/06/2021) ]


Kế hoạch 663/KH-BVTM của bệnh viện Tim mạch An Giang ban hành ngày 25/06/2021 triển khai ứng dụng kết nối trực tuyến để họp, giao ban, hội chẩn, đào tạo liên tục trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
Bệnh viện Tim mạch An Giang
Đơn vị trực thuộc

tiện ích