KẾ HOẠCH (NĂM 2021)

Kế hoạch 786 ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện Tim mạch An Giang
[ Cập nhật vào ngày (02/07/2021) ]


Kế hoạch 786/KH-BVTM của Bệnh viện Tim mạch An Giang ban hành ngày 28/06/2021 ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện Tim mạch An Giang.
Bệnh viện Tim mạch An Giang
Đơn vị trực thuộc

tiện ích